Chính Sách

Chính sách Kiểm hàng

Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng (Khách đã đặt) trên Phunghieu : Số lượng, màu sắc, kích cỡ …

Chính sách Kiểm hàng Read More »

Chính sách Mua hàng

Định nghĩa: – Mua hàng tại Phunghieu là quá trình chúng tôi làm việc với Khách hàng và Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện các thủ tục tìm nguồn cung ứng, thanh toán, trung chuyển, phân phối hàng hóa, dịch vụ theo đúng yêu cầu phù hợp của Khách hàng và khả năng đáp ứng của …

Chính sách Mua hàng Read More »

Call Now Button