Chính Sách

Chính sách Kiểm hàng

Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng (Khách đã đặt) trên Phunghieu : Số lượng, màu sắc, kích cỡ …

Chính sách Kiểm hàng Read More »

Chính sách Mua hàng

1./ Định nghĩa: – Mua hàng PhungHieu là quá trình PhungHieu làm việc với Khách hàng và Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện việc mua đơn hàng theo đúng yêu cầu hợp lý của Khách hàng và khả năng đáp ứng của NCC. 2./ Mức phí mua hàng – Mức phí mua hàng được …

Chính sách Mua hàng Read More »

Call Now Button